Списък

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z
   
A
 
Anacamptis pyramidalis обикновен анакамптис
икон снимки карта Къде се среща?
   
C
 
Cephalanthera damasonium бял главопрашник
  карта Къде се среща?
   
Cephalanthera epipactoides дремниковиден главопрашник
икон снимки карта Къде се среща?
   
Cephalanthera longifolia дълголистен главопрашник

Заедно с бледия главопрашник (C. damasonium) се срещат сравнително често в горите, по-рядко по горски поляни и сред храсталаци в цялата страна, по-често на варовит терен, до 1200 (1700) м надм. в. Цъфтят през юни, а червения и в началото на юли на по-голяма надморска височина в Пирин, Рила и Родопите.

икон снимки карта Къде се среща?
 
Cephalanthera rubra червен главопрашник
Заедно с бледия главопрашник (C. damasonium) се срещат сравнително често в горите, по-рядко по горски поляни и сред храсталаци в цялата страна, по-често на варовит терен, до 1200 (1700) м надм. в. Цъфтят през юни, а червения и в началото на юли на по-голяма надморска височина в Пирин, Рила и Родопите.
икон снимки карта Къде се среща?
   
Coeloglossum viride зелен цьологлосум
  карта Къде се среща?
   
Corallorhiza trifida триделна коралка
  карта Къде се среща?
   
Cypripedium calceolus венерина обувка

Най-едроцветната европейска орхидея, първото защитено растение в Европа. Разпространена в умерените ширини на Европа, Азия и Северна Америка. В България се среща единствено в Родопите, в района на връх Червената стена, като находището е най-южното в Европа. У нас е Критично застрашен вид, популацията му е съвсем малочислена. Световно уязвим вид, включен в приложенията на Директивата за хабитатите на Европейския съюз и на Бернската конвенция.

икон снимки карта Къде се среща?
   
D
 
Datylcorhiza baumanniana бауманова дактилориза
  карта Къде се среща?
   
Dactylorhiza cordigera сърцевиден дланокоренник
икон снимки карта Къде се среща?
   
Dactylorhiza incarnata месночервен дланокоренник
икон снимки карта Къде се среща?
   
Dactylorhiza kalopisii калописиева дактилориза
икон снимки карта Къде се среща?
 
Dactylorhiza pindica пиндска дактилориза
  карта Къде се среща?
   
Dactylorhiza romana римски дланокоренник
икон снимки карта Къде се среща?
   
Dactylorhiza saccifera торбест дланокоренник

Широко разпространен в страната вид, срещащ се на влажни места край реки, потоци, поляни и в гори, от низините до 2200 м надм. в. Отличава се с напетнени листа, сравнително едри розови цветове с триделна напетнена устна и дълга “торбеста” шпора, откъдето идва името. Цъфти през лятото. Популациите често са многочислени.

икон снимки карта Къде се среща?
     
Dactylorhiza sambucina бъзов дланокоренник

Среща се в по-голямата част на страната, винаги на открити, слънчеви места по пасища, ливади, горски поляни и разредени храсталаци, между 500 и 2200 м надм.в. Цъфти през април-май, като в някои находища се срещат жълто и червено цъфтящи растения, а в други – само жълти.

икон снимки карта Къде се среща?
     
E
 
Epipactis atrorubens тъмночервен дремник
икон снимки карта Къде се среща?
   
Epipactis gracilis нежен дремник
  карта Къде се среща?
   
Epipactis greuteri гройтеров дремник
    карта Къде се среща?
     
Epipactis helleborine широколистен дремник
икон снимки карта Къде се среща?
 
Epipactis leptochila
    карта Къде се среща?
     
Epipactis microphylla дребнолистен дремник
икон снимки карта Къде се среща?
     
Epipactis palustris блатен дремник
икон снимки карта Къде се среща?
   
Epipactis persica персийски дремник
  карта Къде се среща?
   
Epipactis pontica понтийски дремник
  карта Къде се среща?
   
Epipactis purpurata пурпурен дремник
  карта Къде се среща?
   
Epipogium aphyllum безлистен епипогиум

Загадъчна и рядка орхидея. Епипогиумът не развива зелени листа и изхранването му е единствено чрез симбиозата с микроскопични гъби, набавящи хранителни вещества от разлагащите се листа в почвата. Среща се в добре запазени сенчести вековни букови и иглолистни гори, цъфти в края на юли и август, по-често в години с обилни, равномерни валежи. Установяван е в 10 находища в Рила, Пирин, Родопите и Странджа. В Червения списък е с категория Уязвим.

икон снимки карта Къде се среща?
     
G
 
Goodyera repens пълзяща гудиера
икон снимки карта Къде се среща?
   
Gymnadenia conopsea дългорога гимнадения
    карта Къде се среща?
     
Gymnadenia frivaldii фривалдскиева гимнадения
икон снимки карта Къде се среща?
   
H
 
Hammarbya paludosa хамарбия
  карта Къде се среща?
   
Herminium monorchis херминиум
  карта Къде се среща?
   
Himantoglossum caprinum химантоглосум

Един от видовете в България с най-необичайни цветове. Устната, която е площадка за кацане на насекомите, е с дълъг среден дял, който е балансьор на тежестта и поставя опрашителя в подходящата позиция. Среща се нарядко в цялата страна, почти винаги на варовити, каменливи почви, на открити, слънчеви места - слабо натоварени пасища и храсталаци, до около 1000 м надм. в. Защитен вид, в Червения списък е с категория Уязвим. Включен е в приложенията на Директивата за хабитатите на Европейския съюз и на Бернската конвенция.

икон снимки карта Къде се среща?
     
L
 
Limodorum abortivum недоразвит липодорум

Названието му датира от времето на Теофраст. Древен вид, чиито роднини са в Югоизточна Азия. Растенията са почти напълно лишени от хлорофил и се изхранват чрез микоризните гъби. Среща се на открити до полусенчести места, почти винаги на варовити почви в цялата страна, до към 1300 м надм. в. Цъфти май-юни. Защитен вид, в Червения списък е с категория Уязвим

икон снимки карта Къде се среща?
   
Liparis loeselii липарис
карта Къде се среща?
 
Listera cordata сърцевиден тайник
  карта Къде се среща?
   
Listera ovata овален тайник
икон снимки карта Къде се среща?
   
N
 
Neottia nidus-avis истинска гнездовка
икон снимки карта Къде се среща?
   
Nigritella nigra обикновена чернушка
  карта Къде се среща?
   
O
 
Ophrys apifera пчелоносно бръмбърче
икон снимки карта Къде се среща?
   
Ophrys cornuta двурога пчелица

Най-широко разпространеният вид от този род в България, лесно различим с двете остри подутини – “рогца” на устната. Среща се на открити или полусенчести места локално в цялата страна, по пасища, из храсталаци, разредени гори, горски поляни, по-често на варовити почви, до 1400 м надм. в. Цъфти през май-юни. Популациите обикновено са с численост 10-100 растения. Защитен вид, в Червения списък е с категория Уязвим.

икон снимки карта Къде се среща?
   
Ophrys insectifera насекомовидна пчелица
  карта Къде се среща?
   
Ophrys mammosa паяковидна пчелица

Пчелиците са европейските салепови с най-интересно опрашване. Цветчетата имитират женските на определен вид насекомо и опрашването се извършва от мъжките при т.н. псевдокопулация. Родът е с голямо разнообразие в средиземноморските страни, у нас са установени 5 вида. Паяковидната пчелица се среща нарядко по пасища и сред храсталаци в по-топлите райони на страната и е сред най-ранно цъфтящите видове - още през април (май). Защитен вид, в Червения списък е с категория Уязвим.

икон снимки карта Къде се среща?
   
Ophrys reinholdii рейнхолдиева пчелица
  карта Къде се среща?
   
Orchis coriophora дървеницов салеп
икон снимки карта Къде се среща?
   
Orchis elegans нежен салеп
икон снимки карта Къде се среща?
 
Orchis lactea млечнобял салеп
  карта Къде се среща?
   
Orchis laxiflora блатен салеп
Расте по влажни ливади, като понякога популациите са многочислени. У нас се среща в райони със средиземноморско климатично влияние: Източни Родопи, Тракийската низина, Тунджанската хълмиста низина и Странджа. В Червения списък е с категория Уязвим. Отличава се от елегантния салеп (Orchis elegans) по силно сгъната, вдлъбната в средата устна, която при елегантния салеп е целокрайна и плоска.
икон снимки карта Къде се среща?
     
Orchis mascula мъжки салеп
икон снимки карта Къде се среща?
   
Orchis militaris шлемовиден салеп
икон снимки карта Къде се среща?
   
Orchis morio обикновен салеп
икон снимки карта Къде се среща?
 
Orchis ovalis заобленолистен салеп
  карта Къде се среща?
   
Orchis pallens бледен салеп

Среща се по горски поляни, пасища, ливади по-често в планините на Западна България, но също така в целите Родопи и Стара планина. Светложълтите цветове имат слаб аромат на бъз, с който привличат земните пчели, които ги опрашват. Цъфти през май-юни.

икон снимки карта Къде се среща?
     
Orchis papilionacea пеперудоцветен салеп

Среща се по открити, слънчеви места, по пасища и из храсталаци, предимно в югоизточната част на страната, но и в Стара планина, Предбалкана, Люлин планина и Струмска долина. Характерен с ненаделената си устна. Защитен вид, в Червения списък е с категория Уязвим. На места в Източни Родопи, Сакар и Странджа расте в многочислени популации. Лесно прави хибриди с обикновения салеп (Orchis morio).

икон снимки карта Къде се среща?
     
Orchis pinetorum боров салеп
икон снимки карта Къде се среща?
   
Orchis provincialis провансалски салеп
  карта Къде се среща?
   
Orchis purpurea пурпурен салеп

Един от най-често срещаните и лесно различими видове салеп. Среща се в цялата страна, в разредени гори, храсталаци, горски поляни, слабо използвани пасища, до 1500 м надм. в., цъфти през май-юни. Красотата му привлича хората да го събират за букети, което е една от причините видът да става по-рядък.

икон снимки карта Къде се среща?
     
Orchis simia маймунски салеп

Формата на цвета напомня на дългокрака и дългоръка маймунка (откъдето е името му) или смешно човече. Среща се в цялата страна, на открити слънчеви места по пасища и храсталаци, по-често на варовик, до 1800 м надм. в. Ранно-цъфтящ вид (април-май), като разцъфването започва от връхната част на съцветието.

икон снимки карта Къде се среща?
   
Orchis spitzelii шпицелов салеп
  карта Къде се среща?
   
Orchis tridentata тризъбест салеп
икон снимки карта Къде се среща?
   
Orchis ustulata опърлен салеп
икон снимки карта Къде се среща?
   
   
P
 
Platanthera bifolia двулистна платантера
икон снимки карта Къде се среща?
   
Platanthera chlorantha зеленоцветна платантера
икон снимки карта Къде се среща?
 
Pseudorchis albida белезникав псеудорхис
  карта Къде се среща?
   
S
 
Serapias vomeracea серапиас
икон снимки карта Къде се среща?
 
Spiranthes spyralis есенен спиралник
  карта Къде се среща?
   
T
 
Traunsteinera globosa кълбеста траунщайнера
икон снимки карта Къде се среща?