Cypripedium calceolus
Антоанета Петрова

Cypripedium calceolus Венерина обувка

Най-едроцветната европейска орхидея, първото защитено растение в Европа. Разпространена в умерените ширини на Европа, Азия и Северна Америка. В България се среща единствено в Родопите, в района на връх Червената стена, като находището е най-южното в Европа. У нас е Критично застрашен вид, популацията му е съвсем малочислена. Световно уязвим вид, включен в приложенията на Директивата за хабитатите на Европейския съюз и на Бернската конвенция.

Къде се среща?

Cypripedium